Kurskalender

 

Side 1 av 2

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger

Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk

Hvordan forstå og møte mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser.

Kurset er et webinar som omhandler diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk. Formålet er å utvikle og tydeliggjøre fysioterapeuters profesjonskompetanse innen psykisk helse. Kurset tar sikte på å øke kunnskapen om ulike psykiatriske diagnoser og symptombilde for å kunne identifisere og fremme forståelse for å møte psykisk lidelse på en hensiktsmessig måte. 

Det vil også bli presentert hvordan terapeutens egenomsorg spiller en rolle i arbeidet med denne pasientgruppen.

Påmeldingsfrist:
3.9.2023
Sted:
Webinar

Multitraume: Akuttbehandling, rehabiliteringsforløp og tilbakeføring til samfunn

Personer som gjennomgår et multitraume har ofte behov for langvarig og spesialisert rehabilitering i spesialist helsetjenesten. Mange opplever varig nedsatt funksjonsevne, smerter og utfordringer med å returnere til samfunnslivet etter et multitraume. Fysioterapi til denne pasientgruppen er sammensatt og kompleks, med krav til kunnskap om skademekanismer og akuttbehandling, vevstilheling og rehabiliteringsprinsipper, samt faktorer som påvirker tilbakeføring til samfunnet.  

 

Påmeldingsfrist:
1.10.2023
Sted:
Sunnaas Sykehus Hf

Tynget av sorg - Hvordan kan man forstå sorgens ulike uttrykk?

Psykomotoriske fysioterapeuter møter mange mennesker som har opplevd krise og kan ha ulike sorgreaksjoner. Sorgen kan nedfelles og uttrykkes kroppslig og gi utslag i ulike reaksjoner i kroppen.

Kurset gir økt faglig forståelse og grunnlag for bedre møter med personer i ulike sorgprosesser. Kurset er fysisk over 2 dager.

Påmeldingsfrist:
29.9.2023
Sted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler

Fysioterapi før og etter fødsel

Formålet med kurset er å gjøre deltagerne kvalifisert til å gi treningsveiledning til kvinner før og etter fødsel, både individuelt og i gruppe. I tillegg får deltagerne kjennskap til fødselsforberedende fysioterapeutiske tiltak og en innføring av forebygging, undersøkelse og behandling av graviditets- og barselsrelaterte plager ut fra evidensbasert kunnskap.

Påmeldingsfrist:
3.8.2023
Side 1 av 2