Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.


Flesteparten av ungdom og unge voksne har en god psykisk helse, men det er en urovekkende økning av psykiske plager og lidelser, negativt stress, kroppspress og ensomhet i denne aldersgruppen. Samtidig øker andelen av unge som oppgir at de har fysiske plager som hodepine, kvalme, muskelsmerter og nakkesmerter. Både spesialisthelsetjenesten og kommunene rapporterer om økt antall henvendelser fra barn og unge med psykiske helseplager, og mye tyder på at pandemiperioden har bidratt til en ytterligere eskalering av slike plager. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge under 30 år faller ut av arbeidslivet, med store samfunnsmessige kostnader og betydelige konsekvenser for den enkelte som rammes. Tidlig intervensjon er derfor viktig for å forebygge at unge uføretrygdes. 

Fysioterapeuter møter ungdom og unge voksne med psykiske helseutfordringer både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, enten de tar kontakt på grunn av psykiske helseplager eller at de psykiske helseplagene kommer til uttrykk som kroppslige smerter og symptomer.  

Kunnskap om sammenhengen mellom kroppslige symptomer og psykisk helseplager er viktig for å forstå, gjenkjenne og tilpasse behandling til ungdom og unge voksne som presenterer slike utfordringer. Betydningen av å merke seg selv fysisk gjennom berøring og utforskende bevegelser, kan styrke følelsen av egen identitet. Det igjen kan gi ny mening og innsikt for ivaretakelse av seg selv og styrke iboende ressurser. Fysioterapeuter med bred kompetanse i unges helseutfordringer kan derfor spille en viktig rolle i tverrfaglige team. 

Kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere, både innen helsesektor og utdanning-/arbeidssektor, er viktig for å kunne gi ungdom og unge voksne godt koordinerte tjenester. Kurset har i så måte en overordnet intensjon om å styrke tilbudet til ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser.  

 

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter med interesse for ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser som ønsker å få bedre faglig kompetanse i møte med denne gruppen. 

OPPTAKSKRAV:

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

FORMÅL:

Gi deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Deltakerne skal få økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer, og hvordan fysioterapeuter kan møte dette med en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter. Dette innebærer også økt kunnskap om tverrfaglig samarbeid og tilgjengelige samarbeidspartnere.  

LÆRINGSUTBYTTE:

Deltakerne kan: 

 • redegjøre for sentrale elementer i ungdommens utvikling inkludert sårbarhet og risikofaktorer for psykiske plager og lidelser.
 • oppleve økt trygghet og evne til å kommunisere med ungdom og unge voksne
 • begrunne og vise forståelse for hvordan psykiske plager og lidelser kan komme kroppslig til uttrykk 
 • kommunisere om psykiske plager og lidelser med kroppen som utgangspunkt 
 • utøve kliniske ferdigheter rettet mot unge og unge voksne med psykiske plager og lidelser 
 • redegjøre for betydningen av skole/utdanning og arbeidsrettede tiltak
 • vurdere behov for individuelt tilpassede tiltak 
 • begrunne betydningen av, og mulighetene for tverrfaglig samarbeid 

SENTRALE TEMAER:

 • Ungdomstiden i et tilknytnings- og utviklingsperspektiv
 • Utviklingen av psykiske helseplager- og lidelser blant ungdom
 • Kommunikasjon med ungdom og unge voksne. Hvordan nå inn?
 • Hvordan psykiske plager kommer kroppslig til uttrykk.
 • Fysioterapeutens tilnærming til unge voksne med psykiske plager og lidelser.
 • Betydningen av arbeid/utdanning for psykisk helse.
 • Hvordan integrere skole/utdanning og arbeidsrettede tiltak i behandling som en del av tilfriskning?
 • Kliniske ferdigheter som inkluderer berøring og bevegelseserfaring for å fremme kroppskontakt og fortrolighet med kroppslige signaler.
 • Dette innbefatter å kjenne egne grenser, øke toleransen for egne følelser, stressmestring, selvivaretagelse og styrking av iboende ressurser. 


KURSLEDERE: Gro Askland Øyehaug og Therese Fjeld

Kursleder Gro Askland Øyehaug er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, master i sammensatte helseplager og videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Arbeidserfaring 23 år, innen psykomotorisk avtalepraksis, kompleks rehabilitering, arbeidsrettet rehabilitering og FYSIOPRIM. Ressurslærer ved bachelorutd. og ved master i psykomotorisk fysioterapi, OsloMet.   

Kursleder Therese Fjeld er spesialist i psykomotorisk fysioterapi med videreutdanning innenfor kognitiv terapi og fordypning innenfor kompleks traumatisering og sensorimotorisk psykoterapi. Jobber ved allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Solli DPS utenfor Bergen med psykomotorisk fysioterapi og stabiliseringsgrupper for traumelidelser. Gjesteforeleser ved bachelorutdanning og ved master i psykomotorisk fysioterapi på HVL. I tillegg blir det hentet inn eksterne forelesere fra ulike faggrupper og profesjoner.  

Kurset er utviklet i samarbeid med faggruppen for psykomotorisk fysioterapi.


KURSAVGIFT:

Medlem: 2540,-

NUF-medlem: 1920,-

Ikke medlem: 3270,-

Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer. 


Tidspunkt: 19-20. oktober og 9-10. november 2023

Sted: Del 1 (oktober): digitalt på Microsoft Teams, del 2 (november): Oslo, Bryn (Østensjøveien 34)

Antall timer: 26

Påmeldingsfrist: 5. september 2023

 

Kontakt oss på kurs@fysio.no dersom du har spørsmål. 

Velkommen til kurs! 

______________________________________________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF, får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. 5 år etter autorisasjon. 
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 19.10.2023
 • Siste kursdag: 10.11.2023
 • Antall deltakere: 24
 • Kursavgift: 2 540,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 3 270,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 1 920,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 05.09.2023