Grunnkurs i hvordan oppdage og møte traumatiske livserfaringer i klinisk praksis

Kurset gir innføring i hvordan fysioterapeuter kan oppdage, forstå og respondere på funn/symptomer som kan være reaksjoner og tilstander knyttet til traumatiske livserfaringer.

Kurset er fysisk og går over 3 dager.   


INNLEDNING /BAKGRUNN: 

Traumatiske livserfaringer kan forståes som alle erfaringer som belastningsmessig overgår individets ressurser til å håndtere dem. Det kan være enkeltstående eller gjentagende hendelser, store eller små, i lengre eller kortere perioder av individets liv. Ofte tenkes det på naturkatastrofer, krig, vold og overgrep når det kommer til traumatiske livserfaringer. Forskning viser at emosjonell og fysisk forsømmelse, samt konflikter og perioder med uro i hjemmesituasjonen kan være tilsvarende traumatiserende. En traumereaksjon er kroppens naturlige svar på så overveldende stimuli at kroppen går inn i overlevelsesmodus. Når denne reaksjonen blir vedvarende kan det føre til ulike grader av uhelse da traumet bæres i kroppslige reaksjoner og tilstander, ikke i selve hendelsen. 


Traumatiske livserfaringer refereres til som primært psykologiske traumer. Mange traumatiske livserfaringer lagres ikke i hukommelsen som tydelige eksplisitte minner som skaper sammenhengende historier som kan fortelles med ord. Kroppen har en egen erfaringsdannelse som skaper somatiske minner. Somatiske minner har fått lite fokus både når det gjelder forståelse av dem som påtrengende minner og som flashbacks. For mange holdes nemlig traumatisk livserfaring skjult gjennom kroppslige forsvar. Det ligger gjemt og glemt i symptomer og reaksjonsmønstre, slik at verken individet selv eller omgivelsene forstår eller ser sammenhengen. Traumatiske livserfaringer blir derfor ofte oversett, og følgelig ikke anerkjent eller identifisert i møte med helsetjenesten. Dette kan skape utfordringer både for fysioterapeuter og pasienter, og fysioterapeuter trenger derfor økt kunnskap om hvordan forstå, identifisere og møte personer med traumatiske livserfaringer.  


MÅLGRUPPE:  

Fysioterapeuter som ønsker å forstå hvordan traumatiske livserfaringer kan bidra til uhelse og kroppslige plager og hvordan de kan inkludere og bruke denne kunnskapen i sin kliniske praksis. 


FORMÅL

Det er ønskelig at dette kurset bidrar til å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse når det gjelder; å identifisere og møte pasienter med reaksjoner og tilstander knyttet til traumatiske livserfaringer, å kunne formidle funn til naturlige samarbeidspartnere, å vite hvem de skal henvise til hvis dette er aktuelt, samt å styrke terapeutens egenomsorg i møte med denne pasientgruppen. 


OPPTAKSKRAV: 

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste) 


LÆRINGSUTBYTTE: 

Etter gjennomført kurs er det ønskelig at deltakerne: 

·Har kunnskap om at traumatiske livserfaringer er alminnelig forekommende i befolkningen, og spesielt hos personer med langvarige plager som oppsøker helsetjenester 

·Innehar en kroppsforståelse som tydeliggjør og understreker at mennesker formes av sine livserfaringer.  

·Kan redegjøre for, og videreformidle til naturlige samarbeidspartnere, hvordan traumeminner, forsvarsreaksjoner og beskyttelsesmekanismer kan gi kroppslige symptomer 

·Kan ta i bruk tiltak og verktøy for å støtte pasienter med traumereaksjoner og tilstander 

·Har forståelse for hvordan det kan påvirke oss som terapeuter å behandle denne pasientgruppen 

·Lærer om hvordan vi ivaretar oss selv i dette arbeidet.   


SENTRALE TEMAER: 

·Tørre å spørre? – Hvordan kan vi inkludere livserfaringer i samtaler, undersøkelse og behandlingsforløp? 

·Traumets fysiologi og somatiske minner - Hvordan kan vi som fysioterapeuter forstå funn og symptomer som reaksjoner og tilstander knyttet til traumatiske livserfaringer? 

·Dissosiasjon – Hva er dissosiasjon og hvordan kommer dette til uttrykk i en behandlingssituasjon? Hvordan kan vi som fysioterapeuter forholde oss til dissosiasjon? 

·Våge å overse? - Hva skal vi være årvåkne på når det gjelder kroppslig undersøkelse og kroppslige reaksjoner på behandlingstiltak? 

·Relasjonelle utfordringer og muligheter i møte med denne pasientgruppen. 

 

Kursledere Lene og Unni

Lene Hubak Fleischer er Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, og jobber som avtalefysioterapeut ved Atlet Fysio. Mangeårig fordypning, samt videreutdanning innen traumer og kroppslig traumebehandling.

 

Unni Helno er Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, og jobber som avtaleterapeut ved Lierklinikken. Mangeårig fordypning, samt ulike videreutdanninger innen traumer og kroppslig traumebehandling.


KURSAVGIFT:

Medlem: 2 590,-

NUF-medlem: 2 070,-

Ikke medlem: 3 140,-


Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer. 

 

Tidspunkt: 12-14. juni 2023

Sted: Oslo, Thon Hotel Linne

Antall timer: 21 timer

Påmeldingsfrist: 28. april


Kontakt oss på kurs@fysio.no dersom du har spørsmål.

Velkommen til kurs!

_____________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Grunnet ekstra satsing på psykisk helse er kursavgiften halvert i 2023 for nyutviklede kurs innen psykisk helse rettet mot unge voksne.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF, får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. 5 år etter autorisasjon.
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 12.06.2023
  • Siste kursdag: 14.06.2023
  • Antall deltakere: 20
  • Sted: Thon Hotel Linne
  • Kursavgift: 2 590,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 3 140,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 2 070,00 for NUF-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 28.04.2023