Helse- og miljøarbeid - organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljøKurset gir innføring i sammenhenger mellom faktorer i det organisatorisk og psykososiale miljøet og risiko knyttet til utvikling av muskel-skjelettplager. Det er lagt fokus på krav til kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 

 

MÅLGRUPPE  

Fysioterapeuter med interesse for arbeidsmiljøarbeid og forebyggelse av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Fysioterapeuter med noe yrkeserfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift samt fysioterapeuter som jobber i bedriftshelsetjeneste og som ønsker å få økt kompetanse innen fagområdet for å kunne bidra i tverrfaglig arbeid rettet mot forskjellige typer virksomheter.  

 

OPPTAKSKRAV  

- Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste) 

- Det er en fordel med 2 års arbeidserfaring som fysioterapeut. 

 

FORMÅL  

Kurset har som formål å  

 • gi deltakerne kunnskap om sentrale begreper og lovverk relatert til organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø  
 • gi deltakerne kunnskap om sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager og organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø 
 • gi deltakeren kunnskap om risikoforhold og utfordringer knyttet til bransjer, grupper og faktorer innen det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet som er sentrale å ha fokus på i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet 
 • gi deltakerne innføring i kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold med fokus på organisatoriske og psykososiale faktorer 
 • gi deltakerne kunnskap om forbedringsprosesser rettet mot psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i lys av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS)  
 • synliggjøre muligheter og utfordringer knyttet til fysioterapeutens rolle i tverrfaglig samarbeid  
 • synliggjøre faglige og etiske problemstillinger og fagutøvelse relatert til organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø  

 

LÆRINGSUTBYTTE  

Etter fullført kurs har deltagerne følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse  

Kunnskap  

Deltagerne  

 • har kunnskap om sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt  
 • kan gjøre rede for kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø   
 • har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tilnærminger innenfor arbeidslivet  

  

Ferdigheter  

Deltagerne   

 • kan anvende kunnskap om helsefremmende tilnærminger i forankring, planlegging og gjennomføring av kartleggings- og forbedringsprosesser for fremme av arbeidshelsen, bedring av organisatoriske og psykososiale forhold   

  

Generell kompetanse  

Deltagerne kan  

 • reflektere over muligheter og utfordringer knyttet til tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid og koordinering av sammensatte tjenester  
 • reflektere kritisk over faglige problemstillinger og egen fagutøvelse  
 • drøfte forbedringsprosesser rettet mot psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i lys av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetssystem (HMS). 

 

KURSLEDERE: Ines Gabela og Katarina Langaard  

Ines Gabela er utdannet fysioterapeut fra Tromsø. Hun har en master i folkehelsevitenskap fra NMBU med fordypning i psykososiale, organisatoriske og mekaniske arbeidsmiljøfaktorer og muskel- og skjelettplager. Ines arbeider til daglig i Forsvarets bedriftshelsetjeneste. 

Katarina Langaard er utdannet fysioterapeut fra Karolinske instituttet i Stockholm. Hun har en Master i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo og er spesialist innen Helse/miljø - Ergonomi og arbeidshelse. Med 30 års arbeid innen fagfeltet har hun fått lang erfaring innen Helse, miljø og sikkerhetsarbeid samt forebygging av muskel- og skjelettplager. 


Kurset er utviklet i samarbeid med NFFs faggruppen for arbeids- og folkehelse

 

KURSAVGIFT: 

Medlem: 5170,- 

NUF-medlem: 4140,-  

Ikke medlem: 6270,- 


Avmeldingsgebyr:  

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen 

800,- etter påmeldingsfristen 

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.  


Se "Vilkår for kursdeltakelse” for mer informasjon. 

Med forbehold om prisendringer. 

 

Tidspunkt: 15-17.11.2023 

Sted: Oslo, NFFs lokaler, Kirkegata 15. 

Antall timer: 21h  

Påmeldingsfrist: 01.10.2023 

 

Kontakt oss på kurs@fysio.no dersom du har spørsmål. 

Velkommen til kurs! 

_____________________________ 

 

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell. 

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF, får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. 5 år etter autorisasjon. 
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 15.11.2023
 • Siste kursdag: 17.11.2023
 • Antall deltakere: 25
 • Antall ledige plasser: 10
 • Sted: Norsk Fysioterapeutforbund
 • Kursavgift: 5 170,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 6 270,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 4 140,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 15.10.2023