Se meg, merk meg. Terapeutisk fordyp. kurs om barn/ ungd. med psykiske lidelser

Kurset gir et godt grunnlag for å kunne arbeide klinisk med barn og ungdom, som har store utfordringer i forhold til sin psykisk-/fysisk helse og kompetanse til å samarbeide tett med tverrfaglig aktører innen det psykiske helsefeltet. Kurset er todelt med obligatorisk oppgave mellom delene. 


Fysioterapeuter har en sentral plass i kommune- og spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Forskning viser at det er et økende antall unge med psykiske problemer, noe som er forsterket av coronapandemien. Dette krever økt innsats av spesialiserte fysioterapeuter, som kan identifisere og behandle barn og unge som strever med psykiske lidelser.  Privatpraktiserende fysioterapeuter får i økende grad henvisninger fra fastlege, BUP, DPS, somatiske sykehusavdelinger med barn og ungdom som strever med omfattende angst, depresjon og kroppsbildeforstyrrelser, og kroppslige plager. Det henvises mange barn og unge med ulike psykiske lidelser der traumer og overgrepserfaring kan inngå. Skolefysioterapeuter trenger også spesialisert kunnskap om psykisk helseproblematikk.  

Fysioterapeuter trenger kompetanse om psykiske diagnoser for å kunne avdekke mistanke om psykiske lidelser, noe som sikrer profesjonell utøvelse overfor barn, unge og deres foresatte. Når en jobber i det psykiske helsefeltet kreves det tett kommunikasjon og samarbeid med tverrfaglige aktører. Kurset «Se meg – merk meg» er et terapeutisk fordypningskurs, der hovedvekt blir på hvordan man kan forstå, møte, utrede og behandle barn og unge med lette til alvorlige psykiske lidelser. Det er et kurs som presenterer ulike fysioterapitilnærminger, med vekt på dilemmaer, valgmuligheter og mål i behandlingsprosessen. På dette kurset får terapeutrollen, det intersubjektive rom og den terapeutiske relasjonen stor plass. 

 

Fotokreditering Marko Milivojevic/Pixnio.no

NFF arrangerer dette kurset som et ledd i å styrke spesialiserte fysioterapeuters profesjonskompetanse for å jobbe innen fagfeltet psykisk helse. 

MÅLGRUPPE

Kurset har til hensikt å samle fysioterapeuter som ønsker å reflektere over kliniske erfaringer og utvikle sin spesialiserte kompetanse inn mot barn og unge med psykiske lidelser   

OPPTAKSKRAV:

Videre-/masterutdanning eller spesialist i psykomotorisk fysioterapi eller barne- og ungdomsfysioterapi, eller videreutdanning i «Basic Body Awareness Therapy». Det er også åpent for masterstudenter som har erfaring med å jobbe med barn og unge med psykiske lidelser. 

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste) 

FORMÅL

Kurset har som mål å gi kursdeltakerne et godt grunnlag for å arbeide klinisk med barn og ungdom som har store utfordringer i forhold til sin psykiske-/fysiske helse. Kurset legger til rette for kunnskap og kompetanse som kan stimulere til økt samarbeid med tverrfaglige aktører innen det psykiske helsefeltet for barn og unge.   

LÆRINGSUTBYTTE

Deltakerne skal kunne: 

 • Hva som kan fremme og hemme barn og ungdoms identitetsutvikling, samt vanlige symptomer på skjevutvikling 
 • Forklare sentrale trekk ved de vanligste psykiatriske diagnoser hos barn og unge og hvordan dette kroppslig kan komme til uttrykk  
 • Forklare hvordan psykiske, fysiske (vold) og seksuelle overgrep kan påvirke barn og ungdom  
 • Formidle kort hvordan noen barn og unge kan ha nytte av medikamentell behandling ved for eks. ADHD, angst, depresjon og psykose  
 • Redegjøre for hvordan fysioterapeuter kan undersøke og behandle barn og ungdom med psykiske lidelser 
 • Gjøre greie for primitive forsvar, overføring og motoverføring i terapi med barn og ungdom 
 • Forstå betydningen av ivaretagelse av en selv i dette fagfeltet, i form av samarbeid med BUP, andre aktører og veiledning med kollega 

Ferdigheter deltakerne skal kunne:  

 • Bruke egne kroppslige reaksjoner i møte med barn-/ungdom for å kunne merke og se den andres følelser og kommunisere bedre 
 • Gjennomføre undersøkelser med vekt på å identifisere barnet-/ungdommens kroppslige ressurser og utfordringer på en måte som virker anerkjennende og motiverer for behandling 
 • Registrere pust- og spenningsmønster hos barn og unge  
 • Legge til rette for øvelser som fremmer bevegelsesvariasjon og friere pust  
 • Gjøre greie for lek som symbolsk forståelse og hvordan anvende lekorienterte aktiviteter som kan stimulere barn og ungdom til kroppslig utforskning  
 • Kommunisere med barn og ungdom om psykososiale problemer, traumer og om typiske utfordringer som er knyttet til deres psykiske lidelser  

SENTRALE TEMAER: 

 • Barn og ungdoms identitetsutvikling – og skjevutvikling. Ulike sensitive perioder 
 • Nevropsykiatriske diagnoser hos barn og ungdom  
 • Hvordan bruke kjente innfallsvinkler i undersøkelse og behandling på terapeutiske måter 
 • Hvordan møte barn og ungdom med innføling og medlevelse for å skape trygghet og motivasjon for behandling 
 • Prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi, barne- og ungdomsfysioterapi, moderne traumeforståelse og lekorientert tilnærming. 
 • Terapeutisk oppfinnsomhet som kan innlemme anerkjente fysioterapeutiske metoder for å skape relasjon mellom barnet / ungdommen og fysioterapeuten. 
 • Terapeutrollen og betydningen av å kjenne seg selv for å kunne «se – og merke den andre».  

ORGANISERING OG ARBEIDSMETODER: 

Kurset går over seks dager og deles i del 1 og 2, som hver går over tre dager.  

Del 1 og 2 bygger på hverandre både teoretisk og klinisk. I mellomperioden får deltakerne tid til å prøve ut hva de har lært. Den sjette kursdag tilbys veiledning på deltakernes kasuistikker, som velges og vinkles slik at sentrale læringsmål blir belyst og sammenfattet.   

Under kursdagene legges det vekt på å skape et trygt og inspirerende læringsmiljø. Det legges opp til aktiv deltakelse med mye interaksjon og deling av klinisk praksis. Undervisningen skjer i form av forelesninger og gruppe- og plenumsdiskusjoner. Det benyttes video og ulike fysioterapeutiske og lekorienterte metoder som utforskes i praksis. Ungdommer kan inviteres til kurset for å dele utfordringer med sine diagnoser og sammen med sin fysioterapeut fortelle om hva som er nyttig for dem i behandling.  

Kurset ledes av to fysioterapeuter som selv står for mye av undervisningen. Eksterne forelesere fra spesialiserte psykisk helseteam bringes inn i både del 1 og 2 for å få frem tverrfaglige perspektiver på fagfeltet. 

Kurset tilstreber også ha forelesninger i BUP sine lokaler for å få innblikk og trygghet til senere oppsøke dette fagmiljøet.  

Mellom del 1 og 2 ber vi deltakerne ta utgangspunkt i ett eksempel fra egen praksis. Det gis en kortfattet beskrivelse av den kliniske situasjonen og deretter reflekteres det over på hvilken måte kunnskap ervervet på kurset har bidratt til å endre praksis. Lengde på notatet: 1 side, 500 ord. Leveres innen 2 uker før kursdel 2.  

KURSLEDERE: Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Anne Berle Robstad

Kursleder Gro Cecilie Meisingseth Montarou: Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og vært kursleder i NFF i 26 år. Jobbet i 15 år i BUP og 16 år som avtalespesialist i psykomotorisk fysioterapi for barn og unge med psykiske lidelser. 

Kursleder Anne Berle Robstad: Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Har jobbet med barn- og ungdom i 9 år i 1.linjetjenesten og 23 år i spesialisthelsetjenesten, nå i BUP. Ressursforeleser ved bachelor-/masterstudiet i Bergen

Kurset er utviklet i samarbeid med faggruppen for psykomotorisk fysioterapi.

KURSAVGIFT:

NUF-medlem: 6930,-

Medlem: 8650,-

Ikke medlem: 10 840,-

Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer. 

Tidspunkt: 6-8. september og 30. oktober - 1. november 2023

Antall timer: 48

Påmeldingsfrist: 31. juli 2023

Sted: Del 1 avholdes i Bergen (Energisenteret for barn og unge, Haukeland Universitetssykehus) og del 2 skal avholdes i Oslo. 30. oktober på Nic Waals Institutt (BUP) og 31. oktober - 1. november på Voksenåsen hotell.

 

Ved spørsmål kontakt kurs@fysio.no

Velkommen til kurs!

_________________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet 5 år etter autorisasjon.
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 06.09.2023
 • Siste kursdag: 01.11.2023
 • Antall deltakere: 27
 • Kursavgift: 8 660,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 10 840,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 6 930,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 31.07.2023